galleriat.net
Galleria Duetto
KAIJA MÄENPÄÄ -

3.1.2018 - 28.1.2018


Sedimented Time 


Näyttely Sedimented Time käsittelee tilan ja ajan yhteyttä toisiinsa horisontaalisissa maalauksissa, joissa kuvatila ja kolmiulotteinen esineellinen tila yhdistyvät. Maalauksissani on eräänlainen tila-aika. Katsoja voi ajallisessa prosessissaan avata ja sulkea ovia ja siivekkeitä paljastaen ja peittäen maalauksissa avautuvia näkymiä. Teosten moniulotteiseen tilallisuuteen on sisään rakentunut kyseenalaistava ajattelu: muutoksen mahdollisuus, poissaolo ja ”toinen puoli”. 

     Aika saa useita merkityksiä maalauksissa sarjasta Sedimented Time (2015–2017). Teosten pintoihin on kirjoitettu ja peilikirjoitettu aikaa ilmentäviä merkintöjä, esimerkiksi kellonaikoja. Nämä merkinnät luovat ympäristön, jossa ajan lineaarinen luonne murtuu ja ajallisuuden kokemuksen kerrostumien, suuntien ja siirtymien tila aukenee ja muotoutuu. 

     Teosteni olennainen piirre on tilallinen kaksoismerkitys; merkitykset tapahtuvat samanaikaisesti illusorisessa kuvatilassa ja ruumiillisessa huonetilassa. Suhteessa ajallisuuden teemaan tämä tarkoittaa, että maalaus luo elokuvallisen tilanteen, johon astutaan sisään.Utställningen Sedimented Time behandlar förbindelsen mellan rum och tid i horisontala målningar, i vilka bildsfären och den tredimensionella objektlika rumsligheten förenas. I mina målningar finns ett slags rum-tid. Åskådaren kan i sin timliga process, genom att öppna och stänga dörrar och vingar, avtäcka och täcka vyn som öppnar sig i verken. Inne i verkens mångsidiga rumslighet byggs en ifrågasättande tanke upp: möjligheten till förändringar, absens, och ”den andra sidan”. 

     Tiden har flera innebörder i målningarna ur serien Sedimented Time (2015–2017). På målningarnas ytor finns skrivna och spegelvända anteckningar om tiden, till exempel klocktider. Dessa anteckningar skapar kontexten där tidens lineära karaktär bryts och den temporala upplevelsens sediment, direktioner och övergångar öppnas och formas. 

     Den rumsliga dubbelbetydelsen är väsentlig i mina verk; betydelser bildas simultant i den illusoriska bildsfären och det kroppsliga rummet. I förhållande till det temporala temat innebär detta att målningen skapar en situation som liknar en film och i vilken man stiger in. 


Kaija Mäenpää


www.kaijamaenpaa.com


duetto/t_KaijaMaenpaa_2017_Sed.Time.jpg
» Teokset